Informacje

Dla dłużników:

Jeżeli otrzymałeś właśnie pismo od komornika, twoim pierwszym krokiem powinno być skontaktowanie się z nim. W większości przypadków z komornikiem można się porozumieć i ustalić - za zgodną i wiedzą wierzyciela - plan spłat. Plan ten powinien być racjonalny i dostosowany zarówno do Twojego majątku jak i wysokości zadłużenia. Oznacza to, że inne będzie podejście komornika w kwestii długu w wysokości tysiąca złotych do dłużnika zarabiającego pensję w wysokości najniższej krajowej, inne zaś do osoby zarabiającą pensję średnią krajową lub wyższą. Należy pamiętać, że celem komornika jest jak najszybsze zaspokojenie wierzyciela. Trzeba także pamiętać, iż brak kontaktu z komornikiem przede wszystkim szkodzi, gdyż - w razie odnalezienia ewentualnego majątku - brak będzie argumentu odnośnie choćby próby negocjacji.

Należy także pamiętać, iż komornik często nie ma wiedzy odnośnie charakteru i źródła zobowiązania, które egzekwuje. W kraju obecnie funkcjonuje wielu wierzycieli tzw. wtórnych, którzy profesjonalnie zajmują się obrotem wierzytelnościami. Oznacza to, że Twój dług powstały np. u operatora komórkowego może być aktualnie własnością funduszu inwestycyjnego, który to złożył do komornika wniosek. Jest dobrą praktyką wierzycieli informowanie komornika o źródle powstania zobowiązania, niestety jednak nie jest to praktyka powszechna. Najprościej jest skontaktować się z wierzycielem bądź bezpośredni z sądem który wydał wyrok celem wyjaśnienia sprawy.

Jeżeli umówiłeś się z komornikiem na ratalny plan spłat, a z rozmaitych przyczyn nie jesteś w stanie dokonać płatności zgodnie z harmonogramem - poinformuj o tym komornika! W większości wypadków komornik jest w stanie to zrozumieć i odroczyć termin płatności raty. Brak kontaktu może zaś skutkować podjęciem dalszych czynności egzekucyjnych.

Dla wierzycieli:

Komornik, by wszcząć czynności, winien dysponować wnioskiem spełniającym wszystkie wymogi prawne (a zatem wskazującym co, od kogo i na kogo rzecz wyegzekwować). Wierzyciel ma prawo wybrać sposoby egzekucji, jednakże nie musi tego robić - w tej sytuacji komornik zastosuje wszystkie możliwe sposoby za wyjątkiem egzekucji z nieruchomości. Komornik musi także dysponować tytułem wykonawczym w oryginale. Jeżeli wierzyciel działa przez pełnomocnika, do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo.

Wierzyciel powinien we wniosku zawrzeć także wszelkie znane mu informacje o majątku dłużnika, jego adresach, dane kontaktowe (e-mail, telefon).

Jeżeli wierzyciel nie jest w posiadaniu informacji odnośnie majątku dłużnika, może zlecić komornikowi poszukiwanie tego majątku. Opłata za poszukiwanie majątku wynosi aktulanie 100,00 zł i podlega zwrotowi w pierwszej kolejności po wyegzekwowaniu od dłużnika środków.

Wierzyciel powinien mieć także na uwadze, iż niezwłocznie po otrzymaniu wniosku komornik zobowiąże go do uiszczenia zaliczki na wydatki.

Wniosek egzekucyjny można napisać samodzielnie bądź też wypełnić urzędowy formularz